Atlas filozofije

3,500.00 RSD

Ovaj Atlas fi­lo­zo­fi­je ug­led­no­g ne­mač­kog iz­da­va­ča na sažet i pre­gle­dan način pri­ka­zu­je istorijat fi­lo­zof­skog
mi­šlje­nja, nje­go­ve naj­zna­me­ni­ti­je pre­ds­tav­ni­ke i nji­ho­ve ideje. Zah­va­lju­ju­ći kreativnim gra­fič­kim pri­ka­zi­ma
fi­lo­zof­skih sistema, poj­mo­va i pro­ble­ma, Atlas na za­nim­ljiv i savvre­men način uvodi u svet fi­lo­zo­fi­je i
fi­lo­zo­fskog mi­šlje­nja.

Nema na zalihama

Opis

Autori; Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkhard, Franz Wiedman

Izdavač: Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb

Godina izdavanja: 2001.

Broj stranica: 264

Povez: tvrdi