Etika

3,500.00 RSD

Du­go­go­di­šnji pro­fe­sor etike na za­gre­bač­kom Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu, autor bo­ga­to­g opusa us­re­dsređee­nog na eti­čku pro­ble­ma­ti­ku, Milan Kan­gr­ga u svo­joj Etici pro­blem­ski ob­ra­đu­je istoriju etike i izražava svoju po­zi­ci­ju etič­kog kri­ti­ci­zma. Kan­gr­gi­na je ve­li­ka za­slu­ga i glav­ni fi­lo­zof­ski do­pri­nos što je iz­ra­zio po­zi­tiv­ne as­pek­te
mo­ral­no­sti, ali i ut­vr­dio njene gra­ni­ce da bi, s one stra­nu tih gra­ni­ca, mogao ar­ti­ku­li­sa­ti i os­mi­sli­ti
istoijski de­lot­vor­nu prak­su i na tom tragu raz­vi­ti druge ka­te­go­ri­je koje su bitne za nje­go­vo fi­lo­zof­sko
mi­šlje­nje (vre­me, svet, otu­đe­nje, istoriju).

Nema na zalihama

Opis

Autor: Milan Kangrga
Izdavač: Golden markrting – Tehnička knjiga, Zagreb
Godina izdavanja: 2004
Broj stranica: 516
Povez: tvrdi