Ishemijska bolest srca

1,200.00 RSD

Sadržaj

Novi pogledi na prirodu ateroskleroze i klinički značaj, 1
Profilaksa, 16

Stres, kardiovaskularna reaktivnost i bolesti srca, 21
Menadžerski sindrom, 21
Stres i sindrom „slomljenog srca“, 24
Stres i arterijska hipertenzija, 25
Stres i aritmije srca, 28
Stres i akutni koronarni sindromi, 29
Stres i naprasna srčana smrt, 35

Psihička struktura ličnosti i ishemijska bolest srca („koronarna ličnost“), 43

Bol u grudima u ishemijskoj bolesti srca – osobenosti anginoznog bola i dijagnostičke dileme, 61
Specifični sindromi bola u grudima, 62

Bezbolne i slabo izražene forme ishemijske bolesti srca, 69
Teorije koje tumače analgiju ili modulaciju anginoznog bola u miokardnoj ishemiji ili ishemijskoj nekrozi, 80

Imitacija i maske ishemijske bolesti srca, 85
Oboljenja sa bolom u grudima koja mogu simulirati ili imitirati ishemijsku bolest srca, 86
Kardiovaskularna oboljenja sa sindromom bola u grudima, 86
Simulacija (imitacija, nalikovanje) angine pektoris u meocionalnoj napetosti i stresu, 97
EKG promene koje simuliraju ili imitiraju infarkt miokarda, 101
Sindromi sa bolom u grudnom košu pleuralnog porekla, 105
Bol u grudima u oboljenjima pluća, 109
Bol u oboljenjima medijastinuma, 110
Bol poreklom iz struktura zida grudnog koša, 111
Oboljenja toraksa, 112
Oboljenja jednjaka, 113
Kliničke maske ishemijske bolesti srca, 113

Dijagnoza, procena rizika i lečenje stabilne angine pektoris, 119
Dijagnoza stabilne angine pektoris, 121
Stratifikacija rizika, 129
Lečenje stabilne angine pektoris, 131

Akutni koronarni sindrom – dijagnoza, procena rizika i lečenje (osnovni principi), 155
Epidemiologija, 156
Patofiziologija, 157
Klinička manifestacija, 158
Elektrokardiogram, 159
Biomarkeri oštećenja/nekroze miokarda, 160
Troponin, 160
Procena i stratifikacija rizika, 162
Skorovi rizika, 162
Grace skor rizika, 163
Timi skor rizika, 163
Skorovi rizika za krvarenje, 164
Procena kardijalne funkcije, 165
Stres testovi, 165
Prognoza, 165
Lečenje akutnog koronarnog sindroma, 166
Prehospitalno lečenje, 166
Prehospitalna trijaža i hospitalna destinacija, 167
Početno opšte lečenje, 167
Lečenje STEMI – opšti principi, 168
Fibrinolitička terapija, 168
Prehospitalna fibrinoliza, 169
Perkutana koronarna intervencija, 171
Preporuke za CABG kod pacijenta sa STEMI, 172
Lečenje NSTE-AKS (nestabilne angine i NSTEMI) – opšti principi, 173
Preporuke za CABG kod pacijenata sa NSTE-AKS, 175
Dopunska terapija u akutnom koronarnom sindromu, 176
Heparin, 177

Predvišanje naprasne srčane smrti u ishemijskoj bolesti srca – predispozicija, prethodnici i drugi činioci rizika, 189

Preventivna kardiologija i borba protiv stresa, 207
Kako živeti sa stresom, 208
Deset zlatnih pravila sa borbu protiv stresa, 210
„Kardiološka formula“ za dobro zdravlje i srce, 220

Opis

Autori: Milrad Borzanović, Svetomir Stožinić i saradnici

Izdavač: Obeležja plus