Povijest svjetske književnosti

3,500.00 RSD

Ova So­la­ro­va knji­ga je sa­že­ti pre­gled istorije svet­ske knji­žev­no­sti od nje­nih mit­skih ko­re­na do danas. Prem­da za­mi­šlje­na i kao pri­ruč­nik, “teško može biti nešto drugo doli svo­je­vr­sna priča o pu­sto­lo­vi­na­ma ljud­skog duha koje vje­ro­jat­no uje­di­nju­je je­di­no či­nje­ni­ca što se mogu, barem danas i s od­re­đe­nog sta­ja­li­šta, shva­ti­ti kao po­ku­šaj da se ost­va­re ako već ne posve iste, a ono vrlo slič­ne svrhe”.

Knji­ga opi­su­je bitna obele­žja ve­li­kih knji­žev­nih epoha, na­vo­de­ći re­pre­zen­ta­tiv­ne au­to­re i nji­ho­va naj­va­žni­ja dela.

1 na zalihama

Opis

Autor: Milivoj Solar

Izdavač: Golden marketing

Godina izdanja: 2003.

Broj stranica: 352

Povez: tvrdi

Format: 160 x 240 mm