Rješeni zadaci više matematike 3

1,700.00 RSD

Odlomak:

Autor se za ovu zbir­ku od­lu­čio kako bi po­mo­gao prije svega onima koji nisu u mo­guć­no­sti re­do­vi­to po­ha­đa­ti pre­da­va­nja i vje­žbe iz ma­te­ma­ti­ke. Ve­ći­nu za­da­ta­ka uzeo je iz iz­vr­snih zbir­ki ru­skih au­to­ra Ber­ma­na, Da­vi­do­vi­ča, Gin­te­ra i dr. Rje­ša­va­nje za­da­ta­ka pre­tpo­stav­lja zna­nje gra­di­va I. i II. di­je­la te di­fe­ren­ci­jal­nog i in­te­gral­nog ra­ču­na.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Boris Apsen

Izdavač: Tehnička knjiga

Godina izdavanja: 1990.

Broj strana 440

Povez: tvrdi