Riješeni zadaci više matematike 1

1,400.00 RSD

Odlomak:

Pri­ruč­nik je na­mi­je­njen stu­den­ti­ma više ma­te­ma­ti­ke, a sa­dr­ži više od 700 ri­je­še­nih i ra­stu­ma­če­nih za­da­ta­ka, uz mno­go­broj­ne cr­te­že i gra­fi­čke pri­ka­ze. Za­da­ci po­tan­ko ilu­s­tri­ra­ju teo­ri­ju bro­je­va, ni­zo­ve, li­me­se i re­do­ve kao i di­fe­ren­ci­jal­ni račun, sli­je­de­ći gra­di­vo ob­ra­đe­no u Re­pe­ti­to­ri­ju više ma­te­ma­ti­ke 1. Na po­čet­ku sva­kog po­glav­lja na­ve­de­ne su upute i for­mu­le prema ko­ji­ma se rje­ša­va­ju od­re­đe­ni za­da­ci.

Opis

Autor: Boris Apsen

Izdavač: Tehnička knjiga