SOCIOLOGIJA Teme i perspektive

Riječ je o su­stav­nu uvodu u so­cio­lo­gi­ju, koji sa­dr­ži sve re­le­van­t­ne su­vre­me­ne so­cio­lo­ške teme.

Peto iz­da­nje (2000.), koje smo pre­ve­li do­pu­nje­no je pre­gle­dom novih so­cio­lo­ških ana­li­za i is­tra­ži­va­nja: ana­li­ze i ra­s­pra­ve o ra­sa­ma, et­ni­ci­te­tu i na­ci­ja­ma, o so­ci­jal­noj struk­tu­ri, obi­te­lji, fe­mi­ni­zmu, kri­mi­na­lu, po­st­mo­der­ni­zmu i dr.

Knji­ga je pro­da­na u više od mi­li­jun pri­mje­ra­ka, a među stu­den­ti­ma po­zna­ta je pod na­zi­vom Plava bi­bli­ja.

Kategorija:

Opis

Michael Haralambos – Martin Holborn