Tehničko i informatičko obrazovanje 8-udžbenik | M&G Dakta

1,150.00 RSD

Pri stvaranju ovog udžbenika pošli smo od Programa predmeta i Standarda kvaliteta udžbenika. Cilj nam je bio da kroz udžbenik sa što manje napora dođete do željenih postignuća iz tehnike i informatike. Nastojali smo da kroz tekst i sliku ostvarimo vezu između izloženog i savremenog životnog okruženja. Sadržaj udžbenika je podeljen u pet poglavlja Informatičke tehnologije, Elektrotehnički materijali i instalacije, Električne mašine i uređaji, Digitalna elektronika i Od ideje do realizacije-moduli. U poglavlju Informatičke tehnologije obrađene su sve programske teme. Posebna pažnja posvećena je upravljanju okruženjem pomoću personalnih računara i izradi tehničke dokumentacije u elektrotehnici uz primenu računara. Kroz poglavlje Elektrotehničkih materijala i instalacija uz elementarne podatke o materijalu, objašnjena je monofazna i trofazna kućna instalacija. Naročita pažnja je posvećena opasnosti i zaštiti od strujnog udara. Poglavljem Električne mašine i uređaji obuhvaćena je proizvodnja, transformacija i prenos električne energije, sa alternativnim izvorima i elektrotehničkim aparatima i uređajima u domaćinstvu. U okviru Digitalne elektronike objašnjeni su osnovni elektronski elementi, struktura računara, elektronski uređaji u domaćinstvu i telekomunikaciona i audiovizuelna sredstva. Na kraju udžbenika data su uputstva i primeri za realizaciju sopstvenog projekta pod nazivom Od ideje do realizacije.

Opis

Autori: Milan Sanader, Gordana Sanader i Miomir Filipović