Zašto religije ulaze u rat?

2,100.00 RSD

Knjiga je delo svet­ski po­zna­tog ita­li­jan­skog so­cio­lo­ga re­li­gi­je Enca Pacea, kojeg naša jav­nost po­zna­je po
knji­zi So­cio­lo­gi­ja-re­li­gi­ja: pro­ble­mi i per­spek­ti­ve. U is­tan­ča­noj istorijskoj i so­cio­lo­škoj ana­li­zi me­sta
re­li­gi­je u rat­nim su­ko­bi­ma, Pace raz­ma­tra go­ru­ća pi­ta­nja uloge re­li­gi­ja u savre­me­nom sve­tu. Zai­sta, nakon 11. septmbra ništa nije kao pre – a za od­go­vo­re na pi­ta­nje šta nas oče­ku­je i šta mo­že­mo oče­ki­va­ti od re­li­gi­ja, u ovoj knji­zi na­la­zi­mo pro­mi­šlje­ne i pot­krep­lje­ne pu­to­ka­ze.

Opis

Autor: Enzo Pace
Izdavač: Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
Godina izdavanja: 2009.
Povez: tvrdi
Broj stranica: 156